วัตถุประสงค์กองทุน
วัตถุประสงค์

 

 1. เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระสำหรับครูสอนศาสนาในการใช้จ่ายเกี่ยวกับการักษา พยาบาล

2. เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับครูสอนศาสนาในหน่วยสอบที่ 54

3. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่

ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 22 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2552

คณะที่ปรึกษา

1. อิหม่ามวัชรชัย เสนีย์วงศ์ อิหม่ามประจำมัสยิดยัมอียะตุ้ลมุสลิมีน

2. อิหม่ามฮาซัน ลังเต๋ง อิหม่ามประจำมัสยิดซอลีฮุสลาม

คณะกรรมการ บริหาร

1. นายสมศักดิ์ วันหมัด ประธานกองทุน/สถาบันนูรุ้ลญันนะห์

2. นายมูฮำหมัด ศรีประยูร รองประธาน/สถาบันอิสลามศาสนศึกษา

3. นายมานิตย์ เปลี่ยนบำรุง เลขานุการ/สถาบันฮิดาย่าตุ้ลตอลีบีน

4. นางสมจิตร สมบูรณ์ เหรัญญิก/สถาบันดารุ้ลฮักมะห์

5. นางปราณี หวังปัญญา ทะเบียน/สถาบันอัลคอยรียะห์

6. นายสรพงษ์ สนับแน่น หารายได้/สถาบันดิรอซ๊าตอิสลามียะห์

7. นายสุชัย ลีเลาะ หารายได้/สถาบันนาดียะห์บำรุงศาสน์

8. นายสมหวัง สกุลคงคา กรรมการ/สถาบันตัรบียะห์อิสลามียะห์

ที่ปรึกษา ฝ่ายหารายได้

1. ฮัจยีมูฮำหมัด ลีเลาะ บิหลันประจำมัสยิดยามีอุ้ลนาดียะห์

2. ฮัจยีสมศักดิ์ เก็มกาแมน กรรมการประจำมัสยิดยัมอียะตุ้ลมุสลิมีน

สถานที่ ตั้ง หน่วยสอบที่ 54 มัสยิดญามีอะห์ คลองหนึ่ง (กีบหมู) คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10240