PHP  

Main Menu

PHP  
หน้าแรก
PHP  
วัตถุประสงค์กองทุน
PHP  
กฎระเบียบของกองทุน
PHP  
โรงเรียนในสังกัด
PHP  
ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย กองทุน
PHP  
กองทุนช่วยเหลือครูสอนศาสนา
บทความ
เว็บเพื่อนบ้าน
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
ภาพงาน/กิจกรรม

Who's Online

We have 6 guests online
กฎระเบียบของกองทุนช่วยเหลือ คณรูสอนศาสนา
กฎระเบียบของกองทุนช่วยเหลือ คณรูสอนศาสนา

 

1. ผู้สมัครต้องเป็นครูของโรงเรียนที่สังกัดในหน่วยงานสอบที่ 54 เท่านั้น

2. ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารดังต่อไปนี้

    2.1 สำเนาทะเบียนบ้าน

    2.2 สำเนาบัตรประชาชน

    2.3 ใบรับรองของสถานศึกษา

    2.4 รูปถ่ายขนาด 1นิ้ว 2รูป

3. ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าในการสมัคร จำนวน 200 บาท/ปี

    3.1. สมาชิกต้องเสียค่าธรรมเนียม ภายในเดือน เมษายน หรือวันสอบของทุกปี

4. กรณีสิ้นสภาพจาการเป็นครูในสังกัดหน่วยสอบ 54 ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ถือเป็นการสิ้นสภาพจาการเป็นสมาชิก

5. ในกรณีเจ็บป่วย จะได้รับการช่วยเหลือจากกองทุน ดังนี้

    5.1 ประสบอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยถึงขั้นนอนรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจะได้รับการ ช่วยเหลือจากกองทุน วันละ 500 บาท (ไม่เกิน 10วัน)

    5.2 ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต หรือเจ็บป่วยถึงขั้นเสียชีวิตจะ ได้รับการช่วยเหลือให้กับทายาทเป็นเงิน 15,000 บาท

    5.3 กรณีที่สามชิกไปพบแพทย์เพื่อการตรวจรักษาหรือพบแพทย์ตามนัด จะได้รับการช่วยเหลือจากกองทุน ดังนี้

        5.3.1. จ่ายตามใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 2,000 บาท/ ครั้ง

        5.3.2. ส่วนกรณีเกิน 2,000 บาท ส่วนที่เกินจะได้รับการช่วยเหลืออีก 25% แต่ไม่เกิน 5,000 บาท

        5.3.3. เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี

6. ประสบอุบัติเหตุ หรือเบิกค่ารักษาพยาบาล แจ้งเจ้าหน้าที่ได้ดังนี้

    6.1 นายสมศักดิ์ วันหมัด ประธาน เบอร์ 080-991-8709

    6.2 นายมานิตย์ เปลี่ยนบำรุง เลขา เบอร์ 087-007-4090

    6.3 นางมาลี สมบูรณ์ เหรัญญิก เบอร์ 089-135-0592

    6.4 นางปราณี หวังปัญญา ทะเบียน เบอร์ 080-893-9640